/ De gamle vedtægter fra 1911

De gamle vedtægter fra 1911

Vedtægter

 for

Interessentskabet

Thunø Bys Vandværk",

 

Vi undertegnede Grundejere i Thunø By har i 
Forening dannet et Interessentskab til Anlæg af et
Vandværk hersteds, og vi har i den Anledning opret-
tet følgende for hver af os forbindende Vedtaegter,

§ 1.

Interessenterne, der ejer de Grunde, hvorover Led-
ningerne bliver anlagte, er pligtige at finde sig i de
Beskadigelser, som Arbejdet medfører, saa vel ved An-
læget som ved Reparationer.

§ 2.
Interessentakabet vedligeholder alle Ledninger ind-
til den frostfri Hane, medens Interessenterne hver for
sig vedligeholder de rør og Haner, som findes paa
deres Ejendom, regnet fra de frostfri Haner.

§ 3.
Enhver Interessent maa tage det Vand, han har
Brug for til Husholdningen. Vadsk, Vanding af Krea-
turer o. lign., men er pligtig at paase, at intet Vand-
spild finder Sted.

§ 4.
Bestyrelsens Medlemmer skal til enbver Tid have
fri Adgang til Gaarde og Huse for at paase, at intet
Vandspild finder Sted. Sker dette skal Interessent-
skabet give vedkommende Interessent en Advarsel, og 
hvis denne ikke frugter, er Bestyrelsen berettiget og
forpligtet til at idømme Vedkommende en Bøde fra
2 til 20 Kr. for hver Gang. Betales Bøden ikke, er 
Bestyrelsen berettiget til at lukke for Vandledningen.
Finder Interessenterne sig forurettet, kan han indanke
Sagen for en Generalforsamling.

§ 5.
For den til Vandværkets Anlæg laante Kapital 
hæfter Interessenterne solidarisk i Forhold til det for
hver enkelt engang fastsatte Forbrug og deraf flydende
aarlige kontingent, og ingen kan udtræde af Interes-
sentskabet, inden han betaler sin Andel af Gælden i
Forhold til det forannævnte Kontingent - dog kan
en ny Ejer indtræde i den forrige Ejers Rettigheder
og Forpligtelser. - Udstykkes en Ejendom, følger
Interessentskabsretten med den gamle Ejendom, og maa
der for de udstykkede Ejendommes Ejere betales for
at blive Interessenter.

§ 6.
Det aarlige Kontingent opkræves halvaarlig til 11.
Juni og 11. December Termin i Forhold til det an-
givne Kreaturhold, som reguleres paa en Løbeseddel 
umiddelbart før Opkrævningen finder Sted. En Hus-
holdning regnes lig med 7 Kreaturer.

§ 7.
I Søgsmaalstilfælde er Interessenterne underkastede
den hurtige Retsforfølgning af 25/1 1828 og pligtig til
at betale skadesløse Omkostninger samt Sagførersalær
efter Regning uden Hensyn til Bestemmelserne i Frd.
6/8 1824. Han er derhos forpligtet, uden Hensyn til
hans personlige Værneting at møde for Samsø Birks
Forligskommission og Ret, hvis Dom ikke kan appel-
leres efter Varsel, som andetherreds Mand forkyndt
paa den Ejendom i Anledning af hvilken han er eller
har været Interessent, uden Hensyn til Bolig og Op-
holdssted.

§ 8.
Interessentskabets Anliggender varetages af en Be-
styrelse paa 5 Medlemmer. Bestyrelsen vælges paa 2 
Aar, saaledes at der henholdsvis vælges 2 eller 3 Med-
lemmer. Enhver stemmeberettiget er pligtig at mod-
tage Valg. Bestyrelsen vælger selv Kasserer og For-
mand. Genvalg kan finde Sted; men Bestyrelsens Med-
lemmer er ikke pligtige at modtage Genvalg før 
efter Forløbet af lige saa lang Tid, som der er fungeret.
Over Bestyrelsens Forhandlinger føres en Protokol.

§ 9.
Generalforsamlingen er Foreningens højeste Myn-
digbed. I hvert Aars Juni Maaned afholdes en
ordinæer Generalforsamling efter forudgaaende Bekendt-
gørelse, der sker ved Budsendelse til hver enkelt In-
teressent een Dag forinden Generalforsamlingen. Paa
denne fremlægges det forløbne Aars Regnskab, ligesom 
der vælges Bestyrelse og Revisorer.
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes,
naar Bestyrelsen dertil finder Anledning, eller naar
mindst 10 Medlemmer derom indgiver skriftlig Begæ-
ring. Indvarslingen finder Sted paa samme Maade
som ved den ordinære Generalforsamling. Paa Gene-
ralforsamlingen, der ledes af Formanden eller i hans
Forfald af et andet Bestyrelsesmedlem,
har ethvert Medlem een Stemme. Generalforsamlingen er beslut-
ningsdygtig, uden Hensyn til hvormange Interessenter
der er mødte, og paa Generalforsamlingen afgøres alle
Sager ved almindelig Stemmeflertal, dog kan Foran-
dring i denne Vedtægt kun foretages i den ordinære 
Generalforsamling og kun naar 3/4 af de mødte Inter-
essenter derom er enige, samt naar det i Bekendtgørel-
sen om Generalforsamlingen udtrykkeligt har været 
optaget, at der vil blive fremsat Forslag til Forandring
i Vedtægterne.

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen i Thunø
Forsamlingshus den 10. Juni 1911.

Chr. M. Kjeldsen. Joh. Jørgensen.
Marius M. Johannesen. J. M. Johansen.
Jens Jørgensen. R. M. Thunbo. Chr. St. Kjeldsen.
0. P. Johansen. J. P. Jensen. M. N. Petersen.
0. Holm. H. Jakobsen. Søren P. Degn. 
P. Carvill. K. S. Kjeldsen. Marius Hansen.
Søren Madsen. A. Pedersen. C. Sjørslev,
for Thunø Kommune: H. Hansen.
for Thuno Forsamlingshus: Chr. Andersen.
for Thunø Andelsmejeri: Chr. M. Kjeldsen.
Chr. Andersen. J. R. Holm. V. Groes-Petersen.
Ane Jørgensen. H. Schmidt. A. Sørensen.
C. Kjeldsen. St. Hansen. A. Olesen.
C. L. Sørensen. J. Olsen, C. Rasmussen.
J. Johannsen. M. Hansen.
for Thunø Kirkegaard:
Andreas Jørgensen.
Juliane Johansen.
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk