/ Vandværkets vedtægter

Vandværkets vedtægter

VEDTÆGTER for
Interessentskabet
l/S Tunø Bys Vandværk

 1.    Navn og hjemsted 
1.1.   Selskabet, der er stiftet den 10.juni 1911, er et interessentskab. hvis navn er I/S Tunø Bys Vandværk.
 
1.2   Selskabet har hjemsted i Odder kommune.


1.   Formål

2.1    Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings lovgivning, selskabets vedtægter, vandforsyningsregulativet og takstbladet,at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

 

3.    Interessenter

3.1.    Interessentskabskredsen består af fysiske og juridiske personer, der har tinglyst adkomst på fast ejendom indenfor vandværkets forsyningsområde, og som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet og det til enhver tid gældende takstblad. Ejerforeninger oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder kan ikke selvstændigt være interessenter.
 

4.    Interessenternes rettigheder.

4.1    Selskabets interessenter har ret til at blive forsynet med vand på de i vandforsyningsregulativet og det til enhver tid gældende takstblad.
 

5.    Interessenternes forpligtigelser.

5.1     Selskabets interessenter hæfter overfor trediemand personligt, solidarisk og direkte med selskabet for interessentskabets forpligtelser.

5.2     Overfor interessentskabet hæfter interessenterne i forhold til deres andel.

5.3.    Til opfyldelse af selskabets formål er medlemmerne forpligtet til at lade tinglyse deklarationer af enhver art på de medlemmerne tilhørende faste ejendomme for selskabets regning.

5.4    En interessent, der sælger eller på anden måde afstår sin faste ejendom, er forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele selskabet hvornår, og til hvem salget sker.

6.    Indtræden og udtræden af selskabet

6.1   Indtræden i selskabet sker ved bestyrelsens godkendelse af optagelsesbegæring fra den nye ejer.

6.2    Fra bestyrelsens godkendelse af optagelsesbegæring har det nye medlem krav på levering af vand på de i vandforsyningsregulativet tastsatte vilkår.

6.3.    Ved godkendelse af optagelsesbegæringen udleveres vedtægter, vandforsyningsregulativ og det gældende takstblad.

6.4     Udtræden af selskabet kan alene ske:

1. Ved ejerskifte.

2.  Ved ejendommens nedlæggelse, ekspropriation og lignende (forudsat at den vandforbrugende virksomhed ophører). Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning for interessentens regning afbrydes ved forsyningsledningen ved selskabets foranstaltning, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

6.5.   Den udtrædende interessents hæftelse overfor selskabet og trediemand ophører ved ejerskifte, når den nye ejers optagelsesbegæring uden ugrundet ophold er godkendt af selskabets bestyrelse, og ved udtræden efter punkt 6.4.2. og 6.4.3. fra tidspunktet for vandforsyningens afbrydelse.

6.6.    Selskabets bestyrelse bemyndiges til at fremsætte krav overfor interessenterne om tinglysning af et ejerpantebrev for interessenternes regning med pant i interessenternes faste ejendomme, på maximalt kr. 10.000.00, der håndpantsættes til selskabet til sikkerhed for ethvert mellemværende, herunder restancer på drifts bidrag og f'orskudsvis afholdte udgifter. Sådant krav skal alene kunne fremsættes i forbindelse med ejerskifte og ny tilslutning.

6.7.    Ingen deltager har. krav på udbetaling af nogen del af selskabets formue, hverken ved udtræden eller ved selskabets ophør.

7.    Levering til ikke-interessenter

7.1.    Brugere, der ikke omfattes af punkt 3.1.. herunder almene vandforsyningsanlæg udenfor selskabets forsyningsområde, staten, kommuner, amtskommuner, koncessionerede selskaber, institutioner og foreninger, der modtager offentlige driftstilskud, bortset fra almennyttige boligselskaber, kan efter bestyrelsens bestemmelse, og mod en af bestyrelsen fastsat afgift få leveret vand midlertidigt eller permanent på de i det til enhver tid gældende takstblad fastsatte vilkår.

7.2.    Sådanne aftagere skal være forpligtet til at overholde vandforsyningsregulativet samt selskabets vedtægter, bortset fra bestemmelserne i punkt 5.1. og 5.2..

7.3.    Den i punkt 7.1. nævnte afgift skal altid mindst svare til den del af en interessents indskud, der medgår til anlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag.

7.4.    Levering af vand til ikke-interessenter må kun ske, i det omfang, forsyningen til interessenterne ikke derved forringes.

8.    Anlæg.

8.1.    Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholdere samt hovedledning.

8.2.    Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlæget ind. stikledninger til og med stophane.

8.3.    Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler selskabet.

9.    Indskrænkninger i vandleverancen.

9.1    Bestyrelsen kan 'ved konkrete påbud pålægge interessenterne indskrænkninger i retten til vandforsyning.

9.2.    Interessenter og andre aftagere må ikke forsyne andre end eventuelle lejere med vand.

9.3.    Forsyning til lejere med vand til erhvervsmæssigt brug kræver forudgående tilladelse af bestyrelsen. .

9.4.    Vandspild er forbudt.

9.5.    Overtrædelse af bestemmelserne i punkt 9.1. til 9.4. sanktioneres med en bod, hvis størrelse skønsmæssigt fastsættes af bestyrelsen i henhold til takstbladet.

10.     Generalforsamling.

10.1    Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

10.2    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned på Tunø.

10.3    Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 og højst 14 dages varsel ved avertering i et lokalt dagblad.

10.4.    Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den l. marts.

10.5    Indkaldelse af forslag averteres i et lokalt dagblad senest 8 dage før den l. marts. 10.6    Interessenternes forslag skal averteres ved indkaldelsen.

10.7    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

l.   Valg af dirigent.

2.   Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
til godkendelse samt årsberetning.

3.   Evt. valg af medlemmer til bestyrelsen jfr. § 12.2.

4.  Evt. valg af suppleanter for medlemmerne til bestyrelsen.

5.  Valg af revisor.

6.  Behandling af eventuelt indkomne forslag.

7.  Eventuelt.

10.8    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af interessenterne skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen bilagt en skriftlig dagsorden.

10.9.    Såfremt ekstraordinær generalforsamling begæres afholdt i overensstemmelse med § 10. 8., skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal averteres ved indkaldelsen.

10.10.    Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

11.    Stemmeret og afstemninger.

11.1.    Hver interessent har een stemme.

11.2.     Der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt fra en interessent.

11.3    De i § 7. l. nævnte brugere, som ikke er interessenter, og således ej heller kan vælges til bestyrelsen, har ret til at overvære generalforsamlingen, og ret til at ytre sig, men de har ikke stemmeret.

11.4.    Såfremt en interessent fremsætter krav herom. skal skriftlig afstemning tinde sted ved personvalg.

11.5.    På ordinær og ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

11.6.    Til beslutning om vedtægtsændringer kræves. at 1/2 af interessenterne er repræsenteret på generalforsamlingen. og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 1/2 af interessenterne, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen straks til en ekstraordinær generalforsamling jfr. punkt 10.3., hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte interessenter.

12.     Bestyrelsen.

12.1.     Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

12.2.    Bestyrelsen vælges blandt interessenterne for 4 år ad gangen, idet der hvert andet år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

12.3    Genvalg kan finde sted.

12.4.     Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativer, og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

12.5.    Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen, og foranlediger udarbejdet årsregnskab.

12.6.    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder honorar til bestyrelsens enkelte medlemmer, og fører en forhandlingsprotokol der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

12.7    Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant i det afgåede medlems resterende valgperiode.

13.     Tegningsret.

13.1    Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

13.2    Bestyrelsen kan afgive checkfuldmagt og prokura til andre, ligesom bestyrelsen kan give 2 bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at underskrive deklarationer af enhver art på selskabets vegne.

14.    Regnskab.

14.1    Selskabets regnskabsår løber fra l. januar til 31. december

14.2    Årets resultat efter forsvarlige afskrivninger, henlæggelser og forrentning overføres til det følgende år.

14.3    Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor.

14.4    Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

15.    Selskabets formue.

15.1.     Selskabets formue kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for nogen selskabet uvedkommende gæld.

16.     Opløsning

16.1.    Selskabet kan opløses af generalforsamlingen med den i punkt 11 angivne kvalificerede stemmeflerhed.

16.2    Ved selskabets opløsning udloddes netto formuen til et på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget almennyttigt formål.

17.    Ikrafttræden

17.1.   Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. maj 2001

Vedtægterne træder i kraft omgående

Opdateret d. 26.10.2005
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk